Faculty Directory
Xinyu Xing

Associate Professor of Computer Science

Contact

2145 Sheridan Road
Tech
Evanston, IL 60208-3109


Departments

Computer ScienceDownload CV

Education

PhD in Computer Science, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA

MS in Computer Science, University of Colorado Boulder, Boulder, CO

BASc in Computer Science, Beihang University, Beijing, China


Research Interests

My research covers the topics of kernel security, reverse engineering, AI security, etc


Selected Publications

  • Wu, Xian; Guo, Wenbo; Yan, Jia; Coskun, Baris; Xing, Xinyu, From Grim Reality to Practical Solution, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (2023).
  • Lin, Zhenpeng; Chen, Yueqi; Wu, Yuhang; Mu, Dongliang; Yu, Chensheng; Xing, Xinyu; Li, Kang, GREBE, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (2022).
  • Qin, Qi; Jiyang, Julian Andres; Song, Fu; Chen, Taolue; Xing, Xinyu, DeJITLeak, Association for Computing Machinery, Inc (2022).
  • Lin, Zhenpeng; Wu, Yuhang; Xing, Xinyu, DirtyCred, Association for Computing Machinery (2022).
  • Dai, Jiarun; Zhang, Yuan; Xu, Hailong; Lyu, Haiming; Wu, Zicheng; Xing, Xinyu; Yang, Min, Facilitating Vulnerability Assessment through PoC Migration, Association for Computing Machinery (2021).
  • Mu, Dongliang; Du, Yunlan; Xu, Jianhao; Xu, Jun; Xing, Xinyu; Mao, Bing; Liu, Peng, POMP++, IEEE Transactions on Software Engineering (2021).